Særlige regler 

Charlotte Krarup Advokatfirma er etableret på følgende adresse: Bryggergade 6,1, 7400 Herning tlf. nr. 26807233 cvr.nr. 40057552

og

Mads Krarup Advokatfirma er etableret på følgende adresse: Balticagade 15E st., 8000 Aarhus C, tlf.nr. 53888068 cvr.nr. 38295489

Begge firmaer er organiseret som enkeltmandsvirksomheder er i kontorfællesskab.

Begge virksomheder har klientbankkonti i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Vi er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Vi er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af os, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Vi er er omfattede af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af os og/eller utilfredshed med vores adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Læs mere om cookies